*
logo
*

Pořádek slov ve větě (pro pokročilejší)

PRE Vydáno dne 28.09.2019

Základy německého slovosledu a vysvětlení větné rámcové konstrukce.Pořádek slov ve větě (pro pokročilejší)

Slovosled je v německých větách zčásti pevný, tzn. že je třeba dodržovat určité pořadí větných členů, abychom správně výjádřili to, co chceme. O úplných základech slovosledu jsme si pověděli již v jednom z našich předchozích článků. Dnes se podíváme na o něco složitější pravidla, která je však nezbytné znát hlavně při tvorbě souvětí.

Větné členy

Nejprve si musíme ujasnit, které větné členy jsou pro slovosled důležité:

  • určitý tvar slovesný = tvar, u nějž lze určit osobu, číslo a čas (např. hast, kommt, fiel apod.)
  • podmět = nejčastěji podstatné jméno či zájmeno, které je spjato s určitým slovesným tvarem – zjednodušeně řečeno kdo/co něco dělá (např. er, der Mann, sein Vater, diese Sache…).
  • další slovesné tvary = další části slovesa, skládá-li se z více “kusů” (např. příčestí minulé, infinitiv, odlučitelné předpony apod.)
  • ostatní větné členy

1) Typy slovosledu

Existují tři základní typy slovosledu, které se liší dle umístění určitého slovesného tvaru. Ten může být:

  • na druhém místě → Er hat einen jüngeren Bruder. TTT
  • na prvním místě → Hat er einen jüngeren Bruder? TTT
  • na posledním místě → Ich weiß, dass er einen jüngeren Bruder hat. TTT

Typ I – sloveso na druhém místě

Určitý tvar slovesný stojí ve větě na druhém místě

a) v hlavní větě oznamovací

Ich erwartete sie am Bahnhof. TTT
Das ist doch lächerlich! TTT
Jemand konnte Sie hören! TTT

Na prvním místě před slovesem přitom nemusí stát pouze podmět, ale i jiný větný člen. Takový slovosled se nazývá nepřímý, podmět je až za slovesem. Sloveso ale zůstane stále na druhém místě:

Gestern erwartete ich sie am Bahnhof. TTT
Leider können wir ihm nicht helfen. TTT

b) v doplňovací otázce (kdo? jak? kde? apod.)

Was haben Sie gesagt? TTT
Wer war der junge Mann? TTT
Warum bist noch auf? TTT

c) ve vedlejší větě bez spojky dass

Aber er wusste, ich bin dagegen! TTT
Niemand bat mich, ich solle ihnen helfen. TTT
Man sagte, sie sei übergeschnappt. TTT

Před slovesem smí stát jen jeden větný člen, který se ale může skládat z více slov:

Gestern abend war ich zu Hause, Inspektor. TTT
Ohne Zweifel ist das der schlimmste Film aller Zeiten. TTT
Auch für deine eigene Frau sollst du manchmal Zeit haben! TTT

Typ II – sloveso na prvním místě

Určitý tvar slovesný stojí ve větě na začátku

a) v zjišťovací otázce (ano/ne?)

Haben Sie schon bestellt? TTT
Wolltest du vielleicht etwas sagen? TTT

b) ve větě rozkazovací

Komm sofort runter! TTT
Sei immer auf der Hut. TTT

c) ve vedlejší větě podmínkové a přípustkové, jsou-li beze spojky

Wärest du nicht solcher Dummkopf, würdest du sie längst um Hand bitten! TTT
Ist die Prüfung noch so schwer, du musst sie bestehen. TTT

Typ III – sloveso na posledním místě

Určitý tvar slovesný stojí ve větě na konci

a) v určitých vedlejších větách

Jedná se o vedlejší věty uvozené některým z uvozovacích výrazů (nejčastěji spojkou či vztažným zájmenem).

Alle wissen, dass der Lehrer heute nicht prüft. TTT
Warum fragst du, ob sie einen Freund hat? TTT
Es scheint mir, als ob er etwas zu verbergen hätte. TTT

b) v některých hlavních větách

Jde o věty, které mají vlastně formu věty vedlejší (např. přací věty)

Wenn ich es nur gewusst hätte! TTT
Wie du ausgewachsen bist! TTT

U posledních dvou vět si lze představit, že jde vlastně součástí souvětí typu “Kdybych to věděl, tak bych tam nechodil.” či třeba “Jsem překvapen, jak jsi vyrostla!”

Typy spojek

Pozor, slovosled typu III se neobjevuje po všech spojkách. Na přesnější rozdělení spojek a dalších výrazů a jejich vliv na slovosled se podíváme v samostatném článku.


2) Větná rámcová konstrukce

Větný rámec je jakási konstrukce, na níž je každá věta postavena. Máme dvě základní konstrukce – pro větu hlavní a pro větu vedlejší.

Hlavní věta (slovosled typu I a II)

Začátek konstrukce tvoří určitý slovesný tvar + konec konstrukce ostatní slovesné části. Další větné členy se nachází mezi dvěma zmíněnými částmi.
Ostatní slovesné části (části přísudku – zvýrazněny kurzívou) jsou především tyto:

  • infinitiv

Du solltest das doch wissen! TTT
Möchten Sie eine Kleinigkeit essen? TTT

  • příčestí minulé

Der Mann wurde gegen elf Uhr ermordet. TTT
Warum bist du so spät gekommen? TTT

  • odlučitelné předpony (a jiné součásti) slovesa

Au! Das tut sehr weh! TTT
Wann findet das Konzert statt? TTT
Gib nie auf! TTT

Obsahuje-li věta dva infinitivy, řadí se podle důležitosti od konce.

kommen TTT Er kommt morgen. TTT
können + kommen TTT Er kann morgen kommenTTT
werden + können + kommen TTT Er wird morgen kommen könnenTTT
warten TTT Wir warten auf ihn. TTT
müssen + warten TTT Wir müssen auf ihn wartenTTT
werden + müssen + warten TTT Wir werden auf ihn warten müssenTTT

Vidíme, že sloveso v určitém tvaru stojí hned za podmětem, ale pokud k němu přibude další, “důležitější” sloveso (modální, budoucí vyjádření s werden), změní se určitý tvar na infinitiv a přesune se až na konec věty.

Vedlejší věta (slovosled typu III)

Začátek konstrukce tvoří uvozovací výraz + konec konstrukce určitý slovesný tvar. Další větné členy se opět nachází mezi dvěma zmíněnými částmi.

Ich bin überrascht, dass alle so spät gekommen sind. TTT
Alle sahen, wie Notre Dame brannte. TTT
Sie ist nicht sicher, ob er sie noch heiraten will. TTT

Pozor, odlučitelné předpony v tomto případě zůstávají u slovesa!

Sie hörte, wie der Ast abbrach. TTT
Man muss sich fragen, warum ein solches Gesetz eigentlich noch vorkommt. TTT
Ist das OK für euch, wenn ich das Fenster aufmache? TTT

Ostatní části slovesa zůstávají na stejném místě jako v hlavní větě, ovšem s tím rozdílem, že určitý slovesný tvar stojí až za nimi, na konci věty.
Zvýrazněná slova označují rámcovou konstrukci – srovnejte větu jednoduchou a souvětí.

Er wird morgen kommen können. TTT
Ich weiß nicht, ob er morgen kommen können wird. TTT

Wir werden auf ihn warten müssen. TTT
Es ist ganz klar, dass wir auf ihn warten müssen werden. TTT

Warum soll es ausgerechnet jetzt gemacht werden? TTT
Er will wissen, warum es ausgerechnet jetzt gemacht werden soll. TTT

Výjimky

V některých případech, kdy by mělo být podle pravidel sloveso na konci, se pro větší přehlednost se přesouvá před ostatní slovesné tvary. Jde o následující situace:

1) sloveso haben či werden je spojeno s dvěma infinitivy

Ich glaube, dass er es hätte machen können. TTT
Ich glaube, dass er es machen können hätte.

Sie war sauer, weil man sie hat warten lassen. TTT
Sie war sauer, weil man sie warten lassen hat.

Ich weiß nicht, ob er mit uns wird bleiben können. TTT
Ich weiß nicht, ob er mit uns bleiben können wird.

2) tvar werden by se vyskytl na konci věty dvakrát po sobě

Taková kombinace se objevuje v budoucí pasivní větě:

Das ist der Entwurf der Häuser, die werden aufgebaut werden. TTT Das ist der Entwurf der Häuser, die aufgebaut werden werden.

Shrnutí

V dnešním článku jsme si vysvětlili základy slovosledu v německých větách. Nejdůležitější je vždy postavení určitého slovesného tvaru v rámci rámcové větné konstrukce. U mnoha případech, především u delších vět, může docházet k uvolňování větného rámce (o tom si povíme v některém z příštích článků).

Jak to vypadá, pokud se výše zmíněná pravidla dodržují se vší důsledností, ukazuje citát ze slavné humoristicko-satirické eseje Marka Twaina “The Awful German language”:
„Da die Koffer nun bereit waren, REISTE er, nachdem er seine Mutter und Schwestern geküsst und noch einmal sein angebetetes Gretchen an den Busen gedrückt hatte, die, in schlichten weißen Musselin gekleidet, mit einer einzigen Teerose in den weiten Wellen ihres üppigen braunen Haares, kraftlos die Stufen herabgewankt war, noch bleich von der Angst und Aufregung des vergangenen Abends, aber voller Sehnsucht, ihren armen, schmerzenden Kopf noch einmal an die Brust dessen zu legen, den sie inniger liebte als ihr Leben, AB. TTT


Vědomosti nabyté v tomto článku si můžete procvičit v našem testu: Test: Pořádek slov ve větě (pro pokročilejší).

Anglický slovosled je v mnoha ohledech ve srovnání s němčinou v podstatě primitivní: trojice v pořadí podmět-přísudek-předmět je až na výjimky neměnná. Více se o konkrétních případech a nepravidelnostech dočtete v naší sekci na Help for English.Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Test: Pořádek slov ve větě (pro pokročilejší)

Víte, jak seřadit slova v hlavní i vedlejší větě?

STARTER

Pořádek slov ve větě (pro začátečníky)

Jak správně uspořádat slova v německé větě? Není to tak složité, stačí dodržet pár základních pravidel.

STARTER

Test: Pořádek slov ve větě (pro začátečníky)

Zkuste si, zda umíte správně uspořádat slova v jednoduchých větách.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář

© 2020 nemcina-zdarma.cz
Ochrana osobních údajů