*
logo
*

Minulý čas - perfektum

ELEMENTARY Vydáno dne 15.02.2019

Jak se tvoří a používá perfektum (minulý čas složený).Minulý čas – perfektum

Existují dva základní způsoby, jak v němčině vyjádřit minulost. Jeden je jednoduchý (préteritum – sloveso má jen jednu část) a druhý složený (perfektum – dvě části slovesa). Naneštěstí pro studenty je tím více využívaným způsobem ten o něco složitější, na který se dnes podíváme.

Tvoření

Perfektum se tvoří spojením tvaru sloves haben či sein a příčestí minulého.
Jak časovat slovesa haben a sein si můžete osvěžit v našem starším článku. Jak vytvořit příčestí minulé se dočtete níže.

Er hat mir geholfen. TTT
Ich habe das Buch gelesen. TTT

Ich bin gefallen. TTT
Er ist gesprungen. TTT

Příčestí minulé

K utvoření perfekta potřebujeme vědět, jak správně vytvořit příčestí minulé. Tvoří se zpravidla předponou ge- /gə-/ a koncovkou, která se liší podle typů sloves, jak uvidíme níže.

Pravidelná slovesa (slabá)
  • přidávají koncovku -(e)t
Nepravidelná slovesa (silná)
  • přidávají koncovku -en a často mění i kmenovou samohlásku
Smíšená slovesa
  • přidávají koncovku -t (jako slabá) a mění kmen (jako silná)
Další upřesnění

Slovesa s odlučitelnou předponou vkládají ge- mezi předponu a kmen.

Předpona ge- není

a) u sloves s neodlučitelnou předponou

b) u sloves končících -ieren

Konkrétní zařazení slovesa si lze vždy dohledat v kvalitním slovníku, kde nalezneme tvary slovesa buď plné, nebo zkrácené (s vyznačením změn ve kmeni).
plná verze:

gehen /ˈɡeːən/ – ging /ɡɪŋ/ – ist gegangen /ɡəˈɡaŋən/ TTT

stehen /ˈʃteːən/ – stand /ʃtant/- hat (SüD, ÖrD, SwD ist) gestanden /ɡəˈʃtandn̩/ TTT

zkrácená:

rufen / -ie- / h. -u-
= rufen – rief – hat gerufen TTT

Haben či sein?

Zpravidla se používá pomocné sloveso haben. Sloveso sein užijeme u sloves, která znamenají pohyb z místa nebo změnu stavu.

Pohyb:

Ich bin zur Arbeit gegangen. TTT
Wir sind gekommen. TTT
Wohin seid ihr gelaufen? TTT

Změna stavu:

Sein Hund ist gestorben. TTT
Bist du krank geworden? TTT

Výjimky z pravidla

Toto rozdělení je ale jen orientační. V obou směrech nalezneme výjimky z pravidla.
U sloves bleiben a sein nejde ani o pohyb, ani o změnu stavu a přesto s nimi užíváme pomocné sein.

Sie ist da allein geblieben. TTT
Ich bin die ganze Nacht auf gewesen. TTT

Naopak jsou slovesa označující pohyb či změnu stavu, s nimiž užíváme haben. Jsou to
a) tzv. slovesa tranzitivní, tj. ta, která mají předmět

Laura hat die Küche betreten. TTT

b) slovesa zvratná

Hat er sich schon gewaschen? TTT
Was hast du dir gewünscht? TTT

Lokální rozdíly

Použití haben vs sein se může lišit i v závislosti na regionu z nějž mluvčí pochází. Kvalitní slovník vás na toto rozlišení upozorní, např.

sitzen – saß – hat/SüD, ÖrD, SwD ist gesessen

SüD = Süddeutsche TTT
ÖrD = Österreichisches Deutsch TTT
SwD = Schweizerdeutsch TTT

Slovosled

Asi jste si všimli, že i v případě delších vět stojí příčestí minulé až úplně na konci věty.

Sie hat ein schönes Bild gemalt. TTT
Ich habe ihm sofort geantwortet. TTT

Toto však platí pouze v případě jednoduchých vět. V souvětích je tomu jinak, ale to si povíme až v některém z pokročilejších článků.

Použití

Obyčejná minulost

Perfektum se používá pro obyčejné vyjádření minulosti (stejně jako préteritum). Užívá se hlavně pro konstatování jednotlivých faktů, zejména při otázkách a informacích v běžné konverzaci.

Was hast du gestern gemacht? – Ich habe Musik gehört. TTT
Ich habe den Film letzte Woche gesehen. TTT

U slovesa sein, modálních a některých dalších sloves (např. wissen) se však stále dává přednost jednoduššímu préteritnímu vyjádření.

Warst du in der Schule? – Nein, ich musste zu Hause bleiben. TTT

Následky v přítomnosti

Perfektum také označuje něco, co se stalo v minulosti a má to následky v přítomnosti.

Der Mann ist gestorben. TTT (= a je tedy mrtvý – následek v přítomnosti)
Du hast einen Brief bekommen. TTT (= tady je, teď)
Er hat bis jetzt gelernt. TTT

Lokální rozdíly

Použití perfekta a préterita se liší v závislosti na oblasti, o které hovoříme. Např. v jihoněmecké němčině již převládá perfektum nad préteritem téměř všude.


Pro pokročilejší studenty:

Infinitiv místo příčestí minulého

U modálních sloves se namísto tvaru příčestí (gemusst, gekonnt…) dává přednost kombinaci dvou infinitivů:

Wir haben nicht kommen können. TTT
Sie hat nicht tun wollen, was er von ihr wollte. TTT

Více se dočtete v článku Modální slovesa v minulém čase.

Stejně se ale chovají i některá další slovesa, pokud vytváříme kombinaci dvou sloves:

Sie haben uns warten lassen. TTT
Er hat mich kommen sehen. TTT
Hast du Jörgen rufen hören? TTT

Pokud ale zmíněná slovesa použijeme samostatně (jak modální, tak lassen, hören či sehen), tvoří perfektum běžným způsobem:

Das ist weniger, als ich gewollt habe. TTT
Haben Sie es gesehen? TTT

Pokud používáme v perfektu možnost s infinitivem ve vedlejší větě, kde by podle pravidel mělo být určité sloveso (haben) na konci, přesouvá se haben před oba infinitivy.

Er war verärgert, weil man ihn informieren sollen hat.
Er war verärgert, weil man ihn hat informieren sollen. TTT


Závěr:

Ukázali jsme si, jak se tvoří perfektum a jeho základní použití. Jsou samozřejmě i další možnosti, jak ho použít (např. vyjádření budoucnosti), ale o těch si povíme v některém z dalších článků pro pokročilé.

Podobnost tvarů i názvů mezi perfektem a anglickým předpřítomným časem (present perfect) by mohla svádět k domněnce, že se používají stejně. To ovšem není pravda, present perfect zůstal na rozdíl od perfekta ve všech situacích plně spjat s přítomností. Více se dozvíte na Help for EnglishPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Minulý čas - préteritum

Jak se tvoří a používá préteritum (minulý čas jednoduchý).

PRE-INTERMEDIATE

Test: Perfektum

Otestujte si znalost perfekta v krátkém testu.

INTERMEDIATE

Test: Modální slovesa v minulém čase

Zkuste si, zda umíte správně použít tvary modálních sloves v préteritu a perfektu.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář

© 2020 nemcina-zdarma.cz
Ochrana osobních údajů