Mein Deutsch

Podobnosti mezi němčinou a angličtinou #2 - gramatika

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 21.05.2019

Umíte anglicky a učíte se němčinu (nebo naopak)? V tomto článku najdete několik tipů, jak si ulehčit studium gramatiky v obou jazycích.Podobnosti mezi němčinou a angličtinou # 2 – gramatika

Angličtina i němčina patří obě mezi germánské jazyky a jsou spolu provázány víc, než si někdo může myslet. Minule jsme se dívali na pravopisnou podobnost slov z obou jazyků, dnes se budeme zabývat podobnostmi a rozdíly v gramatice.

Podobnosti

Časy

Ačkoli němčina nemá průběhové varianty časů, stále je angličtině v něčem o dost podobnější než češtině – ať už je to celkový systém časů či časová souslednost.

Přítomný čas

Jediný německý přítomný čas odpovídá dvěma anglickým (present simple/present continuous). Zde je němčina jednodušší, což je ovšem vykoupeno časováním v jednotlivých osobách.
Co mají ale oba jazyky společné, je vyjadřování budoucnosti přítomnými tvary. Např.

Ich gehe da morgen hin.
I'm going there tomorrow. TTT *1

Was machst du nächste Woche?
What are you doing next week? TTT *2

Wann fängt das Konzert an?
When does the concert start? TTT *3

Minulý čas

Němčina má dva minulé časy, préteritum a perfektum TTT *4. Ty zčásti odpovídají anglickým (past / present perfect), ale obzvláště v dnešní němčině již tato podobnost mizí (viz články).

Zůstává však paralela v oblasti vztahu minulého a předminulého času. Německé plusquamperfektum se ve většině případů chová jako anglický past perfect. Tento čas například používáme, mluvíme-li o ději v minulosti a potřebujeme říci, že se něco stalo ještě předtím. Více v chystaném článku.

Der Präsident hatte Angst, weil er nicht die Wahrheit über den Artikel gesagt hatte.
The president was afraid because he hadn't told the truth about the article. TTT *5

Členy

Členy jsou tématem, kterému by se Češi rádi vyhnuli, protože je náš mateřský jazyk nepoužívá. Na druhou stranu pokud pochopíte, jak se členy zacházet v jednom jazyce, budou pro vás v tom již druhém hračkou. Obecný článek o členech v němčině naleznete zde.

Samozřejmě jisté rozdíly mezi anglickým a německým použitím členu najdeme. Angličtina nemá (až na naprosté výjimky) ráda používání počitatelných podstatných jmen bez členu, kdežto němčina to toleruje a někdy dokonce vyžaduje.

Es war einmal ein Mädchen. Das Mädchen war sehr hübsch und alle Jungen wollten sie zur Frau nehmen.
Once upon a time, there was a girl. The girl was very pretty and all boys wanted to marry her. TTT *6

Das ist der größte Blödsinn, den ich jemals gehört habe!
That's the biggest nonsense I've ever heard! TTT *7

Přivlastňovací pád, předložky

V obou jazycích se dá shodně přivlastnit (především osobám) pomocí koncového S. V angličtině je toto S vázáno apostrofem, v němčině je přímo součástí slova.

Kennst du Herrn Schmieds Frau?
Do you know Mr Smith's wife? TTT *8

Druhým způsobem přivlastnění je předložka – i tam se zmiňované jazyky víceméně shodují. Angličtina používá většinou of, němčina von.

Das ist eine Freundin von meinem jüngeren Bruder.
That's a girlfriend of my little brother. TTT *9

Hast du das neue Buch von Nesbø schon gelesen?
Have you read the new book by Nesbø? TTT *10

Když už se bavíme o předložkách, ty jsou v obou jazycích nápadně podobné, jak se můžete přesvědčit v našich článcích o předložkách s 3. pádem, 4. pádem a oběma pády.

Přídavná jména (stupňování)

V podstatě stejným způsobem se v angličtině i němčině stupňují přídavná jména. V 2. stupni přidáme koncovku -er.

Was ist besser als Liebe?
What is better than love? TTT *11

Es hat ein bisschen länger gedauert als ich dachte.
It took me a bit longer than I thought. TTT *12

3. stupeň tvoříme pomocí -(e)st (angličtina) resp. -ste (němčina).

Er ist mein bester Freund.
He is my best friend. TTT *13

Martina ist die schönste von ihnen.
Martina is the prettiest of them. TTT *14

Zápor (jeden ve větě)

Stejně jako to známe v němčině, ani angličtina nedovoluje v běžné větě užití dvou záporů.

Ich habe kein Geld.
I have no money. / I don't have any money. TTT *15

Ich habe nicht kein Geld.don't have no money. TTT *16


Odlišnosti

Narazíme ovšem i na odlišnosti, které nám mohou učení druhého jazyka zkomplikovat. Chyb se pak vlastně dopouštíme nikoli jako mnoho začátečníků kopírováním češtiny, nýbrž používáním gramatických pravidel jednoho cizího jazyka v druhém.

Slovosled

Jednou z prvních věcí, které nám přijdou do cesty, jsou jiná pravidla pro pořádek slov ve větě. Jen pro přesnost dodáme, že pracujeme-li jen v přítomném čase se slovesem “být”, postupujeme v obou jazycích analogicky, ať už jde o oznamovací větu či otázku. Ale tím se shoda ve věci slovosledu v podstatě vyčerpá.

Das ist nicht wahr!
That is not true! TTT *17

Bist du zu Hause?
Are you at home? TTT *18

Was ist das?
What is it? TTT *19

Zatímco angličtina dodržuje přísně pořadí podmět – významové sloveso (které lze jen výjimečně porušit), němčina klade významové sloveso na první či druhé místo ve větě (dle druhu věty – více konkrétních příkladů viz náš článek).

Magst du Schokolade?
Do you like chocolate? TTT *20

Má-li ovšem toto sloveso více částí, je jeho zbytek až na konci věty (tvoří tzv. větný rámec). To vše ovšem neplatí, jde-li o vedlejší větu uvozenou některou ze spojek měnící slovosled. Anglicky mluvící tohle mají zkrátka o dost jednodušší!

Ich habe ihn angerufen.
I have called him. TTT *21

Er sagt, dass er keine Zeit hat.
He says he has no time. TTT *22

Více se o německém slovosledu dozvíte v článku Pořádek slov ve větě (pro pokročilejší).

Příslovce

Německá přídavná jména a příslovce mají stejný tvar, zatímco v angličtině příslovce zpravidla přidávají příponu -ly. To vás může někdy nutit chtít přidat koncovku německým příslovcím či upřít ji těm anglickým – obojí je přirozeně špatně.

Er war leise.
He was quiet. TTT *23

Sie sprach sehr leise.
She spoke very quietly. TTT *24

Wann, wenn, als

Tyto německé spojky vypadají jako anglické when a as, což by mohlo jednoho vést k domněnce, že se používají stejně. Opak je pravdou.

Wann je tázací slůvko – “kdy” – odpovídající anglickému when.

Wann kommst du zurück?
When are you coming back? TTT *25

Wenn se používá jednak jako obyčejná spojka pro popis reality a zákonitostí (když, až), jednak v podmiňovacím smyslu (když, kdyby). V angličtině je to ovšem v prvním případě when a v druhém if.

Wenn du zur Arbeit kommst, kannst du mich anrufen, ok?
When you come to work, you can call me, ok? TTT *26

Wenn du sie siehst, gib ihr den Brief.
If you see her, give her the letter. TTT *27 TTT *28

Wenn ich das gewußt hätte, hätte ich es geändert.
If I had known about that, I would have changed it. TTT *29

Posledním slovíčkem je als, které má v němčině více užití. V některých významech se kryje s anglickým as, v jiných ale ne – proto na to nemůžeme spoléhat.

Als ich noch ein Kind war, wohnten wir in Berlin.
When I was a child, we lived in Berlin. TTT *30

Er ist älter als du.
He is older than you. TTT *31

Wir brauchen es so bald als möglich.
We need it as soon as possible. TTT *32

Er fuhr fort, als hätte er nicht gehört.
He continued as if he hadn't heard. TTT *33

Er arbeitet als Lehrer.
He works as a teacher. TTT *34

Pomocná slovesa

Třebaže oba jazyky používají podobná pomocná slovesa, jako např. sein a haben, ne vždy jich lze užít pro vytvoření té samé slovesné formy.

Ich bin gekommen.have come. TTT *35 (I'm come. TTT *36 )
Ich wurde angegriffen.was attacked. TTT *37 TTT *38
Ich habe es gestern getan.did it yesterday. TTT *39 (I have done it yesterday. TTT *40 )

Zvratná zájmena

Zatímco v češtině i němčině shodně říkáme “rozhodnout SE, otočit SE” apod., angličtina zvratná zájmena používá minimálně. Může se vám potom stát, že vám zvratné zájmeno buď přebývá v angličtině nebo naopak chybí v němčině.

Ich fühle nicht wohl.I don't feel well. TTT *41
Ich fühle mich nicht wohl.I don't feel myself well.

Es gibt

Poměrně užívaným spojením je v němčině Es gibt… vyjadřující existenci něčeho někde. Angličtina ale pro totéž používá There is…/There are…. Studenty obou jazyků pak mohou napadat neexistující hybridy jako například It gives… nebo Da ist…/Da sind…

Es gibt nichts, was du tun kannst.
There is nothing you can do. TTT *42

Závěr

Výčet podobností a odlišností v gramatice obou jazyků samozřejmě není úplný. Viděli jsme ale, jak nám příbuznost jazyků může v některých případech dost ulehčit práci s učením (ač v jiných naopak ztížit).

Nicméně je prokázáno, že studium každého dalšího cizího jazyka je vždy lehčí než toho předchozího – právě pro rozličné paralely a analogie, které lze v jednotlivých řečech najít.

Překlad:
 1. Jdu tam zítra.
 2. Co děláš příští týden?
 3. Kdy začíná ten koncert?
 4. kliknutím se dostanete na příslušné články
 5. Prezident měl strach, protože lhal o tom článku.
 6. Kdysi dávno žila jedna dívka. Ta dívka byla velmi krásná a všichni chlapci si ji toužili vzít za ženu.
 7. To je ta největší hovadina, co jsem kdy slyšel!
 8. Znáš manželku pana Kováře?
 9. To je přítelkyně mého mladšího bratra.
 10. Už jsi četl tu novou knihu, co napsal Nesbø?
 11. Co je lepší než láska?
 12. Trvalo to o něco déle, než jsem myslel.
 13. Je to můj nejlepší přítel.
 14. Martina je z nich nejkrásnější.
 15. Nemám žádné peníze.
 16. Tato varianta je ovšem možná v hovorové řeči.
 17. To není pravda!
 18. Jsi doma?
 19. Co je to?
 20. Máš ráda čokoládu?
 21. Zavolal jsem mu.
 22. Říká, že nemá čas.
 23. Byl tichý/zticha.
 24. Mluvila velmi tiše.
 25. Kdy se vrátíš?
 26. Až přijdeš do práce, můžeš mi zavolat?
 27. Jestli ji uvidíš, dej jí ten dopis.
 28. Německá věta může ovšem znamenat i “Až ji uvidíš…”
 29. Kdybych o tom věděl, tak bych to změnil. – nereálná podmínka v minulosti
 30. Když jsem byl malý, bydleli jsme v Berlíně.
 31. Je starší než ty.
 32. Potřebujeme to co nejdříve.
 33. Pokračoval, jako by neslyšel.
 34. Pracuje jako učitel.
 35. Přišel jsem.
 36. Jsem “přijit”.
 37. Byl jsem napaden.
 38. Podobné pomocné sloveso angličtina nemá.
 39. Udělal jsem to včera.
 40. Předpřítomný čas nelze takto kombinovat s časovými údaji v minulosti.
 41. Necítím se dobře.
 42. Nemůžeš s tím nic udělat. / více doslovně: Není nic, co bys s tím mohl udělat.


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Podobnosti mezi němčinou a angličtinou #1 - pravopis

Co je podobného na slovech DEEP a TIEF? Znalost anglických slov nám pomůže rozumět slovům německým díky několik jednoduchým pravidlům.

PRE-INTERMEDIATE

Podobnosti mezi němčinou a angličtinou #4 - False friends

Dávají smysl věty jako „Ich will ein Singer bekommen.“ nebo „Er möchte uns etwas schauen.“ ? Nebo se jejich autorům připletla do německé věty anglická slovíčka, která mají zcela jiný smysl? Odpověď najdete v tomto článku.

PRE-INTERMEDIATE

Podobnosti mezi němčinou a angličtinou #3 - výslovnost

Čtou se slova jako FAST či BALL v němčině stejně jako v angličtině? A existují nějaká pravidla, která nám mohou s výslovností podobných slov v obou jazycích pomoci?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Podobnosti mezi němčinou a angličtinou #2 2 6149 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 5 lety